Izbor Kraljice rijeka FBiH

  • Pokrovitelj:
    - Federalno ministarstvo okoliša i turizma
  • Datum: 2009. godina

O Projektu:

Cilj projekta je poboljšanje i očuvanje kvaliteta vode u vodotocima, odnosno zaštita resursa i ekosistema slivnih područja rijeka.

Intenzivan i nekontroliran antorpogeni utjecaj u posljednjim godinama doveo je do degradacije kvaliteta voda i vodotoka, te njihovih slivnih područja sa različitih aspekata kao npr. nekontrolirano odlaganje otpada, nekontrolirano korištenje vodnih resursa, nekontrolirane eksploatacije građevinskog materijala iz riječnih korita (šljunka i pijeska), nekontrolirane sječe i sl.

  • Izbor Kraljice rijeka FBiH
  • Izbor Kraljice rijeka FBiH
  • Izbor Kraljice rijeka FBiH

Ostali projekti